و تو چه دانی از عشق!

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم که بودند ولی نبودند


همراه کسانی بودم که همراهم نبودند


وسیله کسانی بودم که هرگز آنها را وسیله قرار ندادم


دلم را کسانی شکستند که هرگز قصد شکستن دل آنها را نداشتم


و تو چه دانی که عشق چیست


عشق سکوتی است در برابر همه اینها !!!

/ 1 نظر / 17 بازدید