نیا باران !!!

نیا باران! ! ! 

زمین جای قشنگی نیست

              من از اهل زمینم

                          خوب میدانم

                                   که گل در عقد زنبور است

          ولی

                سودای بلبل دارد

        و

پروانه را هم دوست می دارد ...!

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرید

آپم .................... مواظب خوبیهات باش[قلب]