چرا عشـقمو ندیــــــــــــــــــدی؟

 ای که با ناز نگاهــــــت
        دلـــمو دیـــوونـــه کــردی
              پـا گذاشـتی توی ســـینم
                  تــــــــوی قلـــبم خــونه کردی
                        ای کــــــه وقتـــی تو رو دیــدم
                               دل تنــــــــــــهام زیرو رو شــد
                                      با تو بــــــودن تــو رو داشــتن 
                                              واسه من یه آرزو شــد
                                               طفلی قلب عاشـــق من
                                              به خودش می گفت همیشه
                                               آرزوی بــا تــــــــــــو بـــــــودن
                                               یه روزی راس راسی میشــه
                                               ولـــی آرزوم بـــــــــزرگ بــــود
                                               تــــو به یــــاد من نبـــــــــودی
                                               مــن با تـــو بـــودم همیشـــه
                                               ولی تـــو با مــــن نبــــــــودی
                                                تا تو رد میشدی قلــــــــــبم
                                                از تو ســـــینـه کنــده میشد
                                                میومد پشــــــت چشـــــامو
                                            منتظره یه خنده میـــــــشد
                                      تو که اخم مـــیکردی سنگدل
                                 قلــــــــب عاشقم می ترسید
                           همش از تـــــــرس جدایـــــی
                    حیـــوونی دلــــــم می لرزیـــد
              من که عاشـــــق تو بــــــودم
        چـــرا عشـــــــقمو نـــــــدیدی
    چــــــــرا قلب عاشــــــقم رو
تو به خاک و خون کشیدی؟ 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مسعود

هم متن قشنگی نوشتی هم خیلی خوش سلیقه درستش کردی ایشاالله عروس شی