# بغض

بغض سنگین گلویم...

بغضِ سنگینی گلویم را می فشارد          اِحساس تنهایی رهایم نمی کند                اَشک در چشمانم حلقه زده است                                                               و                         گوشه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید